• Blogger
  • Bài viết 1102
  • Dõi theo

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI ĐUA 2012 VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA 2013

  • 20/04/2013
  • 4534
  • 0

 

         UBND TỈNH GIA LAI                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 02 /BCTĐKT-KTTL                         Gia Lai, ngày 08  tháng 01  năm 2013

 

 BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  NĂM 2012 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI  ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013

 

Kính gửi :     - BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH GIA LAI

                 - KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

 

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012

 

A/Đặc điểm, tình hình, khó khăn, thuận lợi

I/Đặc điểm, tình hình                                

1/Đặc điểm: Năm 2012 là năm thứ 2 công ty ký kết và thực hiện hợp đồng đặt hàng QLKT công trình thủy lợi theo qui định của thông tu 56/BNN và thông tư 11/BTC. Lạm phát thế giới, khu vực vẫn tiếp tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến Kinh tế Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống CNVC trong công ty;

2/Tình hình chung: Năm 2012 cũng là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới rất khó dự báo, tình hình kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 và thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Công văn số 3718/UBND-KTTH ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 - khoá X, Các chương trình kế hoạch và giải pháp của UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012; Từ tình hình chung nêu trên đã trực tiếp tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất vụ Đông xuân 2011-2012 của công ty, đặc biệt là nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp công trình và đầu tư an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.  

II/Khó khăn

+Hợp đồng đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2012, kinh phí hỗ trợ cấp bù cho hoạt động của công ty và sửa chữa công trình vẫn còn bất cập, công ty phải tự cân đối, tiết kiệm chi phí và tập trung nguồn lực để duy tu bảo dưỡng công trình mà không được hỗ trợ đầu tư;                                 

+Năm 2012 nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu chung từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng nên sau khi cân đối tài chính, kinh phí duy tu, sửa chữa công trình công ty đề xuất đặt hàng còn lại 1.660.900.000 đồng chỉ đáp ứng 7,7% DT nhu cầu sửa chữa công trình hàng năm của công ty thấp hơn theo định mức 25% DT qui định tại quyết định 211/BNN&PTNT.              

+Do thiếu vốn và thực hiện kiềm chế lạm phát, công tác triển khai các dự án an toàn hồ đập, xây dựng hệ thống kênh tưới dưới 150ha chưa đồng bộ; Công tác tìm việc làm tăng thu nhập, đầu tư cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa và phát triển du lịch trong 6 tháng đầu năm 2012 cũng rất chậm, kéo dài thời gian và gặp nhiều khó khăn trở ngại.

+Chuyển đổi biện pháp tưới (thay đổi lề lối cũ tưới tự chảy hàng chục năm), giải thích cho dân và các hộ dùng nước, doanh nghiệp cà phê về giao nhận nước, đo nước bằng máy đo lưu tốc, ký hợp đồng cấp nước theo khối nước theo qui định của Nghị định 115/2008/NDD-CP cũng gặp nhiều trở ngại, tập trung nhiều công sức và thời gian.      

III/Thuận lợi                         

+Thời tiết, khí hậu: Bước vào vụ đông xuân 2011-2012 tất cả các hồ chứa công ty quản lý đều tích đủ nước. Suốt vụ đông xuân 2011-2012 thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, mưa nắng thuận hòa không gây hạn hán và ngập úng như các năm trước đây.

+Tư tưởng cán bộ công nhân  toàn công ty ổn định hầu hết đều có tinh thần tiết kiệm, vượt khó, yêu nghề và chung thủy với ngành nghề thủy lợi, thủy nông đã chọn. Tuy mức sửa chữa đầu tư thấp nhưng CBCNV đã tay nghề, sức khoẻ, thời gian nghỉ thứ 7, chủ nhật tham duy tu, sửa chữa đảm bảo tưới ổn định phục vụ sản xuất             

+Công ty sớm ổn định tổ chức theo mô hình đề xuất và thực hiện đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi ngay từ sau khi tổ chức xong ĐH CNVC đầu năm.

+Lãnh đạo công ty triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm kiềm chế lạm phát theo chủ trương của UBND tỉnh, sắp xếp lại mô hình tổ chức, thực hiện biên chế hợp lý, khả thi cao ở tất cả các đơn vị trực thuộc.

+Tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi biện pháp tưới từ chảy tràn sang tưới bơm ở các công trình tưới cho cây công nghiệp công ty quản lý nằm chống hạn vụ đông xuân ngay từ đầu vụ. Thành lập ban điều hành tưới khu tưới Ia Sao, thực hiện tưới đủ nước cho khu tưới cà phê Ia Sao theo chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh.                     

IV/Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012

1.Công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Công ty trong việc ban hành văn bản và phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

         Trong năm 2012 B phn làm công tác thi đua khen thưởng ca công ty đã tp trung tham mưu cho tp th cp u và giám đốc công ty ban hành văn bn v thi đua khen thưởng như: Ban hành Qui chế thi đua khen thưởng và k lut sa đổi, phi hp vi Công đoàn cơ s ban hành các văn bn phát động phong trào thi đua liên tch, hướng dn sơ, tng kết thi đua hàng năm, đồng thi tham mưu t chc quán trit, trin khai thc hin các văn bn ca Đảng và Nhà nước v công tác thi đua khen thưởng cho toàn th cán b, công nhân viên trong toàn công ty. Các văn bn đã trin khai c th là: Ch th s 39-CT/TW ngày 21/5/2004 ca B Chính tr “V vic tiếp tc đổi mi, đẩy mnh phong trào thi đua yêu nước, phát hin, bi dưỡng, tng kết và nhân các đin hình tiên tiến” và Ch th s 16-CT/TU ca Ban thường v tnh y Gia lai. “Lut thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Lut sa đổi, b sung mt s điu ca lut thi đua, khen thưởng; Ngh định s 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 ca Chính ph “Qui định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut thi đua, khen thưởng và Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut Thi đua, khen thưởng”; Ngh định 39/2012/NĐ-CP Sa đổi, b sung mt s điu ca Ngh Định s 42/2010/NĐ-CP; Thông tư s 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 ca B Ni v “Hướng dn thc hin Ngh định 42/2010//NĐ-CP; Quyết định trin khai mc khen thưởng theo Ngh định 42 và thông tư 02 ca UBND tnh Gia Lai năm 2010 và 2011. Hướng dn s 293/BTĐKT-NV ngày 17/11/2011 v vic hướng dn tng kết công tác thi đua ken thưởng năm 2011 và các văn bn hướng dn thc hin công tác thi đua, khen thưởng ca B Nông nghip và PTNT, B Thy sn, Tng cc Du lch, Ban thi đua khen thưởng tnh Gia lai năm 2011, S Nông nghip và PTNT, Cm thi đua Công nghip và Dch v Gia Lai. Văn bn s 217/BTĐKT-TCHCTT ngày 25/03/2012 ca Ban Thi đua khen thưởng tnh Gia Lai v vic thc hin chi tin thưởng khi điu chnh mc lương ti  thiu chung theo Ngh định 31/2012/NĐ-CP. Công văn s 406/BTĐKT-NV ngày 29/11/2012 cu Ban thi đua khen thưởng tnh Gia Lai v vic hướng dn tng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2012, ký kết giao ước thi đua năm 2013.

2.Kết quả hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

     Trong năm 2012 công ty đã thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng như:

+Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm (lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiến tiến, chiến sỹ thi đua các cấp, khen thưởng cấp nhà nước, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, công trình sản phẩm mới, chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ, giải pháp khoa học kỹ thuật,...), qua đó hướng dẫn trực tiếp bằng văn bản cho cán bộ công nhân viên chức lao động hiểu được trình tự thực hiện và thủ tục của từng loại hình thi đua đã đăng ký.

+Hàng tháng đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện đăng ký thi đua trong các kỳ giao ban công ty

+Hàng quý Bộ phận thi đua khen thưởng công ty phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, thực hiện, qua đó bồi bổ thêm kiến thức và đề xuất Giám đốc công ty tạo điều kiện về mọi mặt để các tập thể và cá nhân có thể hoàn thành tốt bản đăng ký thi đua.

*Kết quả đạt được:

     Toàn thể CBCNVC công ty trong năm 2012 đã hiểu được "Công tác thi đua-khen thưởng nếu làm tốt, làm đúng, công minh và kịp thời sẽ là đòn bẩy thực sự kích thích sản xuất phát triển".

     Thi đua và khen thưởng là hoạt động có tổ chức mà mọi thành viên trong công ty được tự nguyện tham gia, vì vậy hiểu thi đua-khen thưởng đúng nghĩa của nó là tập trung được sự đoàn kết nhất trí, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì mục đích tươi đẹp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đối với công ty Thi đua-Khen thưởng còn là nghệ thuật quản lý con người, quản lý sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng các phong trào thi đua làm cho nhận thức cách mạng trong mỗi con người trong công ty tốt hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn. 

3. Các phong trào thi đua đã được phát động, sơ kết, tổng kết trong năm 2012.

    a/Phong trào Văn hoá văn nghệ -TDTT (01/01/2012-19/5/2012) Chào mừng ĐHCNVC Công ty (06/01), ngày thành lập Đảng 03/02, ngày giải phóng Gia Lai 17/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng miền nam 30/4, ngày quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.

    b/Xanh, sạch, đẹp nơi làm việc, nơi ở và công trình thuỷ lợi (phát động hàng tháng ghi trong KH công tác tháng của từng đơn vị). Phong trào làm cho thế giới sạch hơn, bắt đầu từ hành động của mỗi chúng ta,...

    c/Lao động giỏi (01/01/2011-31/12/2011) 274/274 người tham gia. Lao động sáng tạo 6 người/274 người tham gia đăng ký giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VI (2012-2012) Với gii pháp “ Sáng tạo biện pháp chống thấm công đầu mối Hồ Ayun Hạ, Tổ chức vào đầu quí III năm 2013.

    d/Thi tìm hiểu Pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, qui trình, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi (100 câu hỏi và đáp án, Qui định về nhiệm vụ công nhân QLKT công trình thuỷ lợi, xây dựng cơ bản,... tổ chức vào các kỳ nâng lương, nâng bậc trong năm) 80/274 người tham gia.

    e/ Tổ chức cho 100% Đảng viên trong Đảng bộ công ty học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh. 

    f/Tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    g/Xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến (Doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Doanh nghiệp văn hoá, Huân chương lao động, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) và nêu gương người tốt, việc tốt trong công ty trong các kỳ tổ chức giao ban sản xuất công ty hàng tháng.

    h/Thi đua làm công tác xã hội từ thiện, tương thân, tương ái lá lành đùm lá rách: 100% cán bộ công nhân viên ủng hộ 2 ngày lương cho Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chất độc màu da cam và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lụt bão.

    i/Thi đua lập thành tích cao nhất trong công tác tưới tiết kiệm nước cho cây công nghiệp ở các công trình thuộc khu vực Tây Trường Sơn, tưới phục vụ sản xuất ở công trình thủy lợi Ayunhạ và các công trình tưới cho cây lúa trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm phục vụ đủ nước và không để xảy ra úng, hạn. 

    k/Phát động Tiếp tục tuyên truyền pháp lệnh KT&BVCTTL, Nghị định 140 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định 115/2008NĐ-CP, Nghị định 67/2012/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi”;  

    l/Tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng tháng 11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày14/6/2005, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thi đua khen thưởng. Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010//NĐ-CP; Quyết định triển khai mức khen thưởng theo Nghị định 42 và thông tư 02 của UBND tỉnh Gia Lai năm 2010 và 2011. (100% CBCNV được học tập và quán triệt). Công văn số 406/BTĐKT-NV ngày 29/11/2012 cảu Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2012, ký kết giao ước thi đua năm 2013.

    m/Bảo vệ an toàn công trình thuỷ lợi, vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn khi sự cố công trình và bão lũ xảy ra

4.Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Trong năm 2012 công ty thực hiện tuyên truyền chủ yếu bằng các văn bản hướng dẫn và đọc tài liệu cho tất cả Công nhân viên chức lao động cùng nghe vào 15 phút đọc báo buổi sáng hàng ngày

5.Công tác phát hiện, nhân rộng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến.

-Điển hình tiên tiến tập thể:

+Xây dựng tập thể công ty thành tập thể lao động xuất sắc, tập thể được  nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất năm 2012.

+Xây dựng công ty thành doanh nghiệp có phương thức làm ăn và lối sống văn hoá và đã được UNESCO Việt Nam thẩm định và cấp bằng công nhận và bảng hiệu Doanh nghiệp văn hoá UNESCO Việt Nam năm 2009 và được duy trì cho đến nay.

-Điển hình tiên tiến cá nhân:

+Xây dựng 2 cá nhân có thành tích doanh nhân tiêu biểu nhiều năm được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo đề nghị khen thưởng cấp nhà nước.

6. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong năm công ty luôn tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tự học và tìm hiểu về nghiệp vụ, dự các lớptập huấn của ngành, của tỉnh (nếu có)

7. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của công ty.

a/Về tổ chức Bộ máy thi đua khen thưởng:

+Thực hiện Quyết định số 141/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND tỉnh Gia lai “Về việc ban hành qui chế hoạt động của Hội đổng Thi đua Khen thưởng tỉnh Gia lai” Từ năm 2006 công ty đã triển khai kiện toàn Bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng trong công ty với số lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng kiêm nhiệm trong công ty là 02 người (Trưởng phòng Tổ chức hành chính và chuyên viên Thi đua khen thưởng của công ty). Đồng thời thành lập lại Hội đồng thi đua khen thưởng công ty thành phần gồm: Giám đốc công ty (Chủ tịch Hội đồng), chủ tịch công đoàn công ty (Phó chủ tịch Hội đồng), Trưởng phòng Tổ chức hành chính (ủy viên trực), chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng và trưởng các đơn vị trực thuộc trong công ty làm ủy viên.

+Bắt đầu từ năm 2006 công ty Ban hành qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng công ty, liên tục cho đến nay đầu năm (trong ĐHCNVC) Công đoàn công ty phối hợp với Giám đốc công ty phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thực hiện bằng văn bản và tổ chức họp quán triệt ở từng đơn vị sản xuất, 6 tháng và hàng tháng có các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng từ Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xuống các đơn vị sản xuất (văn bản về phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát động, văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng,...)

b/Về thực hiện thẩm quyền khen thưởng:

  Trong năm 2012 Giám đốc công ty thực hiện khen thưởng đúng thẩm quyền theo qui định của Luật thi đua khen thưởng và ủy quyền phân cấp của cấp trên (Giám đốc công ty công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Cấp giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến), Tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của công ty và thưởng theo mức qui định của nhà nước cho các danh hiệu bằng kinh phí từ quĩ khen thưởng của công ty)

c/Về sự phối hợp với các ngành các cấp trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng:

Thực hiện phối hợp với Chính quyền địa phương nơi có công trình thủy lợi của công ty, với các cơ quan liên quan như lực lượng vũ trang, với Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp công ty có hoạt động như Bộ thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục du lịch, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp&PTNT, Công an tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Khối thi đua Công nghiệp và Xây dựng

8.Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2012 công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng cũng như các lĩnh vực khác. UBKT Đảng, công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên và định kỳ kiểm tra chấn chỉnh và ngăn ngừa vi phạm.

9.Thực hiện giao ước thi đua, qui chế hoạt động của các cụm, khối thi đua.

Nhiều năm trước đây nói chung và năm 2012 nói riêng công ty nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do tỉnh, cụm, khối và các đoàn thể cấp trên phát động, tham gia hoạt động thi đua khối cụm đầy đủ và chấp hành tuyệt đối qui chế hoạt động của cụm, khối thi đua (đầu năm ký kết giao ước thi đua, giữa năm sơ kết, cuối năm tổng két, chấm điểm thi đua và suy tôn đơn vị dẫn đầu).

10.Kết quả bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng 2012:

+Lao động tiên tiến (A+B):              269 ngư­ời/274 ngư­ời = 98%

+Cá nhân đề nghị cấp công ty khen: 106 ngư­ời

+Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 30 ngư­ời

+Đề nghị trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 2 người, cấp bộ 2 người  (có giải pháp dự thi đoạt giải trong kỳ thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ V (2010-2011 và Bằng lao động sáng tạo của Tông Liên đoàn lao động Việt Nam)

+Tập thể đơn vị trực thuộc được Công ty công nhận tập thể tiên tiến: 15/33 tập thể

+Tập thể đề nghị cấp tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 02

+Tập thể đề nghị cấp Bộ tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 02

+Tập thể đề nghị cấp Bộ tặng bằng khen: 03

+Tập thể công ty đề nghị Nhà nước trao tặng “Huân chương lao độnh Hạng nhất”

+Cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 3 ngư­ời  

+Cá nhân đề nghị BNN&PTNT tặng Bằng khen: 16 ngư­ời 

+Cá nhân đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3: 01 người

+Cá nhân đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen: 02 người

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm 2012

+Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ, giữ vững an ninh trật tự đơn vị, không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trong khu tưới của công trình công ty quản lý.

+Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT,BHTT)

+Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

+Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt ĐH CNVC năm 2012 (06/01) ngay từ đầu năm.

+Tổ chức khám bệnh định kỳ 1lần/năm cho 274 lao động (100%)

+Tổ chức cho 24 lượt người đi nghỉ mát tham quan/năm

+Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo qui định của Bộ luật LĐ   

12. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng năm 2012

a/Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao đăng ký thi đua

 

TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị

KH 2012

(Đăng ký thi đua)

TH 2012

TH/KH

(%)

 

1

Vốn Điều lệ

Trđ

1.265.000

1.265.000

100,00

2

Diện tích tưới thanh lý HĐ tưới

Ha

24.000

24.684

102,85

3

Doanh thu

Trđ

24.500

25.607

104,52

 

+Quản lý khai thác

Trđ

21.000

22.783

 

 

+Kinh doanh

Trđ

3.500

2.823

 

4

Lợi nhuận kinh doanh

Trđ

160

180

112,50

 

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn (3,2tỷ đ)

%

5

5,63

112,60

 

Tỷ suất lợi nhuận/DT (3,5tỷ đ)

%

4,57

6,37

139,38

5

Số lao động

Ng

270

274

101,50

6

Thu nhập B.quân/người/thg

Trđ

4

4,5

112,50

7

Nộp đủ NS nhà nước

Trđ

500

1.314

262,80

8

BHXH, BHYT, BHTN (Nộp đủ)

%

21%

21%

100

9

Công tác XH-Từ thiện

Trđ

60

60,8

101,33

 

 b/Đánh giá việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng

*Đánh giá, nhn xét chung: Năm 2012 là năm th 8 công ty và c nước thc hin Lut thi đua khen thưởng cũng như các văn bn dưới Lut v thi đua khen thưởng đã ban hành, nhìn chung tt c cán b, công nhân trong công ty sau khi được hc tp và quán trit đã có nhiu chuyn biến v nhn thc trong công tác thi đua, khen thưởng “Thi đua khen thưởng phi đúng vic, đúng người, đúng vi phong trào đã phát động, hot động thi đua phi có t chc, đánh giá phong trào thi đua phi sát thc, không hình thc, có thành tích phi được khen và khen phi được thưởng kp thi, xng đáng vi thành tích đã đạt được, có như vy Thi đua mi tr thành đòn by kích thích sn xut phát trin, mi làm cho con người thêm yêu nước và không ngng vươn lên. Thi đua-khen-thưởng là 3 mt ca mt vn đề không th tách ri có mi quan h hu cơ, tác động qua li, nếu biết vn dng trong nn kinh tế th trường và hi nhp hin nay thì thi đua, khen thưởng s tr thành ngh thut trong qun lý sn xut kinh doanh, ngh thut qun lý con người mi trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hi ch nghĩa”

*Kết qu ca các phong trào thi đua công ty phát động trong năm 2012

+To khí thế sôi ni nhit tình trong công tác, tin tưởng vào đường li lãnh đạo ca Đảng, chính sách và Lut pháp Nhà nước.

+Tt c các đơn v trong công ty đều hoàn thành him v công tác được giao.

+Tp trung được sc mnh và trí tu ca mi thành viên ca công ty trong sn xut kinh doanh, khơi dy được tinh thn yêu nước sn có trong mi con người.

+Công ty hoàn thành tt nhim v được giao.

V/Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

1.Tồn tại, hạn chế

+Con người làm công tác thi đua còn b trí kiêm nhim nên không th toàn tâm, toàn ý theo dõi sát phong trào thi đua.

+Kinh phí cho hot động thi đua còn hn chế nên không th đi li đôn đốc, nhc nh, kim tra thường xuyên.

+Bình bu thi đua cp cơ s đôi khi còn theo cm tính, nhng sáng kiến ca công nhân, ca dân chưa được quan tâm thưởng đúng mc, Nhà nước nên có ci cách trong lĩnh vc này.

2.Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

-Nguyên nhân của thành tích công ty đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2012 chính là công tác phát động các phong trào thi đua “Phát động có mục đích, theo sát từng phong trào, kiểm tra sát sao, đánh giá trung thực, nhân kịp thời các điển hình tiên tiến, tôn trọng cá nhân đạt danh hiệu thi đua, thưởng đột xuất đúng lúc phong trào đang lên, sơ kết, tổng kết và khen thưởng minh bạch, thưởng thêm so với mức qui định, phạt bồi thường vật chất nghiêm minh thì các danh hiệu thi đua đạt được sẽ có thêm giá trị”. Thi đua phải phát động đồng bộ, toàn dân, ở tất cả các cấp các ngành thì mới có giá trị thúc đẩy, nếu làm tốt thi đua khen thưởng đơn lẻ trong một đơn vị thì hiệu quả sẽ không cao, thậm chí ngược lại.

-Nguyên nhân của các mặt yếu kém: Một số phong trào thi đua đã phát động nhưng hiệu quả mang lại không cao nguyên nhân chủ yếu là cá nhân thi đua chưa thấy hết những tiên tiến, điển hình còn coi nhẹ việc khen thưởng. Cán bộ làm công tác thi đua chưa theo dõi, nhận xét, đánh giá sát sao, sơ kết, tổng kết phong trào chưa kịp thời hoặc đôi lúc vô ý coi nhẹ các điển hình tiên tiến.

3/Bài học kinh nghiệm

Một là: Phong trào thi đua ch thc s tr thành động lc lôi cun mi cá nhân, tp th tích cc tham gia khi nó được nhn thc đúng đắn và đầy đủ. Mt khác, công tác thi đua phi được xây dng trên nguyên tc t nguyn, t giác và công khai, vì vy phi tăng cường tuyên truyn giáo dc làm cho cán b CNVCLĐ và h dùng nước hiu rõ ý nghĩa, vai trò và tm quan trng ca vic Qun lý khai thác và bo v công trình thu li cũng như xây dng nn nông nghip công ngh cao đối vi tng địa phương trên địa bàn toàn tnh Gia Lai, góp phn đẩy nhanh tiến trình ca s nghip công nghip hóa, hin đại hóa nông nghip, phát trin nông thôn.

Hai là: Trong quá trình t chc thi đua phi giáo dc cho toàn th CBCNVC công ty hiu được "Công tác thi đua-khen thưởng nếu làm tt, làm đúng, công minh và kp thi sđòn by thc s kích thích sn xut phát trin".

Ba là: Phong trào phát động thành công ch khi to được s chuyn biến mnh m trong nhn thc ca tp th lãnh đạo công ty, các phòng ban, xí nghip thu nông trc thuc; tăng cường mt bước s phi hp thng nht gia t chc Công đoàn và Ch Doanh nghip, trong quá trình t chc thi đua phù hp vi đặc đim tình hình, nhim v ca tng đơn v và nhn thc ca người lao động, kp thi phát hin và nêu gương đin hình tiên tiến trên tng lĩnh vc sn xut kinh doanh, tng đơn v trc thuc, đồng thi phê phán, chn chnh nhng lch lc trong quá trình t chc thi đua. Bên cnh nhng cái chung ca phong trào cn kp thi phát hin nhng cái hay, cái mi, cái đặc thù có tính tích cc để ph biến nhân rộng. T chc thi đua phi kết hp vi khen thưởng kp thi, công khai, công bng, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Bốn là: Hiu được để phi hp đó là: Đối vi Công đoàn công ty và lãnh đạo công ty Thi đua-Khen thưởng còn là ngh thut qun lý con người, qun lý sn xut kinh doanh. Hưởng ng các phong trào thi đua làm cho nhn thc cách mng trong mi con người, mi đoàn viên công đoàn trong công ty tt hơn, năng động hơn, sáng to hơn. 

Năm là: “Bí quyết ca s thành công ca Công ty và Công đoàn công ty trong lãnh đạo, t chc, phát động các phong trào thi đua phi hp đó là kh năng t đặt mình vào địa v người khác và xem xét s vt va theo quan đim ca người khác va theo quan đim ca mình.”  

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIM V NĂM 2013

Phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ và đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể cấp uỷ, Ban giám đốc công ty trong việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động hiểu rõ những khó khăn của đất nước, của tỉnh, của công ty để cùng nhau đoàn kết, góp sức giải quyết vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đặt hàng năm 2013. Đồng thời căn c Pháp luật về thi đua khen thưởng, hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai, Chương trình hành động và giao ước thi đua của Khối thi đua công nghiệp-xây dựng tổ chức và trin khai thc hin công tác thi đua khen thưởng năm 2013 vi các ni dung c th như sau:

1/Dự kiến các phong trào thi đua phát động trong năm

+Phát động đợt thi đua lao động gii, lao động sáng to lp thành tích thiết thc k nim các ngày l ln trong năm

+Thi đua hoàn thành Hợp đồng đặt hàng QLKT công trình thuỷ lợi năm 2013, các đơn v trc thuc thi đua hoàn thành vượt mc ch tiêu kế hoch được công ty giao.

+ Tiếp tc đẩy mnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao cht lượng cuc vn động “Toàn dân đoàn kết xây dng đời sng văn hoá khu dân cư” và cuc vn động "Ngày vì người nghèo", “Hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh”; “Gim thiu tai nn giao thông trong các cơ quan hành chính s nghip và các đơn v kinh tế”; “Phòng chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim” và chng bnh thành tích trong thi đua

+Tăng cường các hot động Đền ơn đáp nghĩa" đối với thương binh, liệt sỹ, người có công vi nước, Bà m Vit Nam anh hùng trong công ty, đơn v trc thuc mt cách thiết thc nht.

+Phi hp vi công đoàn cơ s công ty xây dng chương trình hành động thc hành tiết kim, phòng chng tham ô, lãng phí, quan liêu và sa đổi l li làm vic trong công ty theo tư tưởng H Chí Minh. Chnh sa tho ước lao động tp th phù hp vi pháp lụật hin hành và Ngh quyết Đại hi công nhân viên chc Công ty năm 2013 theo hướng có li cho người lao động so vi qui định ca B Lut lao động.

+Phát huy dân ch, tăng cường thc hin qui chế thc hin dân ch trong công ty. Thc hin dân ch trong điu hành sn xut kinh doanh hàng ngày, trong ký kết hp đồng ca người lao động vi ch doanh nghip và Thc hin dân ch thc s trong bình xét thi đua cui năm 2013;

+Đẩy mnh các hot động lao động sáng to, phát huy sáng kiến, ci tiến k thut, hp lý hoá sn xut, ng dng công ngh, thành tu khoa hc k thut mi vào thc tế sn xut ca công ty. Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VI (2012-2013)

2/Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

+Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐ TĐKT Công ty.

+Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật công ty.

+Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất.

Phn III

KIN NGH VÀ KT LUN

1/Kiến nghị

+Nhà nước nên có chính sách thỏa đáng đối với các điển hình tiên tiến, các cá nhân đạt danh hiệu thi đua cấp Nhà nước.

+Cải tiến mức khen thưởng đối với lao động sáng tạo (có giải pháp dự thi đoạt giải từ cấp tỉnh trở lên) và thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 

2/Kết luận

   Với những kết quả đạt đ­ược trong công tác thi đua năm 2012 nêu trên Công ty TNHH KTCT thuỷ lợi Gia Lai kính đề nghị Hội đồng thi đua khen th­ưởng tỉnh Gia lai, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Khối thi đua Công nghiệp và Xây dựng ghi nhận thành tích cho công ty và có hình thức khen thư­ởng xứng đáng để công ty hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công ích ''Quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi'' được UBND Tỉnh giao cho công ty trong những năm tiếp theo./.

 

Nơi gi :                                  CÔNG TY TNHH KTCT THU LI GIA LAI

-Như trên

-Lưu VT-TĐ

 

 

II/  Bảng điểm tự chấm năm 2012

 

TT

Nội dung thi đua

Điểm chuẩn

Điểm đăng ký

Điểm cộng

Điểm trừ

Điểm tự chấm

Điểm Phúc tra

I

Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-Kế hoạch Nhà nước giao  hoặc đơn vị xây dựng: (Lấy tiêu chí năm sau phải cao hơn năm trước)

55

 

 

 

57

 

1

- Hoàn thành kế hoạch Doanh thu.

20

 

0

 

20

 

2

- Nộp đủ nghĩa vụ thuế

18

 

1

 

19

 

3

- Tỷ suất lợi nhuận/DT

17

 

1

 

18

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

+Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

8,5

 

 

 

8,5

 

 

+Tỷ suất lợi nhuận/Vốn

8,5

 

 

 

8,5

 

II

Thực hiện các chỉ tiêu về chế độ, chính sách:

20

 

 

 

20

 

1

Thực hiện đầy đủ chế độ nộp BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí.

5

 

 

 

5

 

2

Đảm bảo việc làm đầy đủ cho người lao động. Đời sống đảm bảo được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động

5

 

 

 

5

 

3

Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Đại hội CNVC hoặc Đại hội đồng cổ đông

5

 

 

 

5

 

4

Đơn vị luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV và người lao động

5

 

 

 

5

 

III

Các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị, công tác xã hội-từ thiện:

20

 

 

 

20

 

1

Đảng bộ và đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

5

 

 

 

5

 

2

Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tài sản và an ninh trật tự xã hội ở cơ quan, đơn vị.

5

 

 

 

5

 

3

Thực hiện tốt việc phòng chống các tệ nạn xã hội trong CBCNV và người lao động.

2.5

 

 

 

2.5

 

4

CBCNV tham gia sinh hoạt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại nơi cư trú. Tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV chấp hành tốt pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.5

 

 

 

2.5

 

5

Không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố cháy nổ. Có biện pháp phòng ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường.

2.5

 

 

 

2.5

 

6

Tham gia đầy đủ các hoạt động và các phong trào thi đua do khối tổ chức.

2.5

 

 

 

2.5

 

*

Thu nhập bình quân của người lao động

 

 

1

 

1

 

 

Tổng cộng

95

 

 

 

98

 

 

CÔNG TY KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

        UBND TỈNH GIA LAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số          /ĐKTĐ-KTTL                                  Gia Lai, ngày 08  tháng 01  năm 2013

 

  BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2013

CỦA CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

      Kính gửi :    -  Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai

                           -  Khối thi đua Công nghiệp-Xây dựng

 

      Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lai đăng ký giao ước thi đua năm 2013 với các nội dung “Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thi đua và mức điểm phấn đấu” như sau:

I/  Nội dung đăng ký thi đua

1.     Thực hiện nhiệm vụ chính trị

          a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

         b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất

         c/ Thực hiện tốt phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của tỉnh, ngành, các đoàn thể cấp trên phát động.

        d/ Bảo đảm tốt công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn cơ quan đơn vị, phòng chống các tệ nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, móc ngoặc.

        e/ Xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

2.     Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao

I.MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

 

 

TT

 

 

NỘI DUNG

 

Đon vị

tính

KH

Năm 2013

 
 

A

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Triệu đồng

31.500

 

1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

24.000

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

31.500

 

B

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Triệu đồng

3.500

 

C

TỔNG DOANH THU (A+B)

Triệu đồng

34.000

 

D

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

1

Tổng số lao động bình quân năm

Người

280

 

2

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

17.000

 

3

Lợi nhuận

Triệu đồng

180

 

4

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

1.000

 

5

BHXH-BHYT-BHTN (21%)

Triệu đồng

Nộp đủ

 

6

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

4,5

 

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,0

 

8

Thực hiện công tác xã hội – từ thiện

Triệu đồng

50

 

3.     Thực hiện các nhiệm vụ công tác

     a/Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ.

     b/Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT,BHTT)

     c/Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

    d/Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt ĐHCNVC vào tháng 01 đầu năm.

4.     Đăng ký danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm

      a/ Từ 75 đến 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      b/ 100 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      c/ 32 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      d/ 16 Cán bộ, công nhân lao động được được UBND tỉnh cấp bằng khen.

      e/ Tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

      f/ 15 tập thể lao động tiên tiến 

      g/ 04 Cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 1 cá nhân được trao tặng Huân Chương lao động hạng 3 và tập thể công ty vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất.

      h/ Tập thể công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

5.     Công tác thi đua:

      a/D kiến các phong trào thi đua phát động trong năm

+100% đảng viên ghi s tay hc tp và làm theo tm gương đạo dc H Chí Minh và s tay đảng viên.

+Phát động đợt thi đua lao động gii, lao động sáng to lp thành tích thiết thc k nim các ngày l ln trong năm.

+Thi đua hoàn thành vượt mc kế hoch nhà nước giao năm 2013, các đơn v trc thuc thi đua hoàn thành vượt mc ch tiêu kế hoch được công ty giao.

+ Tiếp tc đẩy mnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao cht lượng cuc vn động “Toàn dân đoàn kết xây dng đời sng văn hoá khu dân cư” và cuc vn động "Ngày vì người nghèo", “Hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh”; “Gim thiu tai nn giao thông trong các cơ quan hành chính s nghip và các đơn v kinh tế”; “Phòng chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim” và chng bnh thành tích trong thi đua

+Tăng cường các hot động Đền ơn đáp nghĩa" để k nim 66 năm ngày Thương binh-lit sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013) theo li kêu gi ca Đoàn Ch tch UBTW MTTQ Vit Nam và thc hin Ch th s 07 ca Ban Bí thư TW Đảng vi nhng chương trình hành động c th chăm lo các gia đình lit sĩ, thương bnh binh, người có công vi nước, Bà m Vit Nam anh hùng trong công ty, đơn v trc thuc mt cách thiết thc nht.

+Phi hp vi công đoàn cơ s công ty xây dng chương trình hành động thc hành tiết kim, phòng chng tham ô, lãng phí, quan liêu và sa đổi l li làm vic trong công ty theo tư tưởng H Chí Minh. Chnh sa tho ước lao động tp th phù hp vi pháp lụật hin hành và Ngh quyết Đại hi công nhân viên chc Công ty năm 2013 theo hướng có li cho người lao động so vi qui định ca B Lut lao động.

+Phát huy dân ch, tăng cường thc hin qui chế thc hin dân ch trong công ty. Thc hin dân ch trong điu hành sn xut kinh doanh hàng ngày, trong ký kết hp đồng ca người lao động vi ch doanh nghipThc hin dân ch thc s trong chm đim và bình xét thi đua trong năm 2013;

+Đẩy mnh các hot động lao động sáng to, phát huy sáng kiến, ci tiến k thut, hp lý hoá sn xut, ng dng công ngh, thành tu khoa hc k thut mi vào thc tế sn xut ca công ty.

+Phát động phong trào thi đua dự cuộc thi viết (báo nói, báo hình và báo viêt) về gương người tốt, việc tốt chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1947 do Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai phát động;

      b/Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

+ Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HHĐ TĐKT Công ty.

+ Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+ Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất.

                                    CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

 

Bảng đăng ký điểm phấn đấu năm 2013  của công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai

 

TT

Nội dung thi đua

Điểm chuẩn

Điểm đăng ký

Điểm cộng

Điểm trừ

Điểm tự chấm

Điểm Phúc tra

I

Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-Kế hoạch Nhà nước giao  hoặc đơn vị xây dựng: (Lấy tiêu chí năm sau phải cao hơn năm trước) 

55

58

 

 

 

 

1

- Hoàn thành kế hoạch Doanh thu.

20

21

1

 

 

 

2

- Nộp đủ nghĩa vụ thuế

18

19

1

 

 

 

3

- Tỷ suất lợi nhuận/DT

17

18

1

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

+Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

8,5

8,5

 

 

 

 

 

+Tỷ suất lợi nhuận/Vốn

8,5

8,5

 

 

 

 

II

Thực hiện các chỉ tiêu về chế độ, chính sách:

20

20

 

 

 

 

1

Thực hiện đầy đủ chế độ nộp BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí.

5

5

 

 

 

 

2

Đảm bảo việc làm đầy đủ cho người lao động. Đời sống đảm bảo được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động

5

5

 

 

 

 

3

Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Đại hội CNVC hoặc Đại hội đồng cổ đông

5

5

 

 

 

 

4

Đơn vị luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV và người lao động

5

5

 

 

 

 

III

Các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị, công tác xã hội-từ thiện:

20

20

 

 

 

 

1

Đảng bộ và đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

5

5

 

 

 

 

2

Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tài sản và an ninh trật tự xã hội ở cơ quan, đơn vị.

5

5

 

 

 

 

3

Thực hiện tốt việc phòng chống các tệ nạn xã hội trong CBCNV và người lao động.

2.5

2.5

 

 

 

 

4

CBCNV tham gia sinh hoạt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại nơi cư trú. Tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV chấp hành tốt pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.5

2.5

 

 

 

 

5

Không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố cháy nổ. Có biện pháp phòng ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường.

2.5

2.5

 

 

 

 

6

Tham gia đầy đủ các hoạt động và các phong trào thi đua do khối tổ chức.

2.5

2.5

 

 

 

 

*

Thu nhập bình quân của người lao động

 

1

 

 

 

 

 

Tổng cộng

95

99

 

 

 

 

 

                                                      CÔNG TY KTCT THUỶ LỢI  

    

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2012

 

I/Phòng Tổ chức Hành chính

+Các quyết định khen thưởng của tập thể công ty về cờ thi đua, bằng khen, giấy chứng nhận, cup, giải thưởng từ 2008-2012. (photo)

+Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và tập thể lao động tiên tiến của giám đốc công ty 5 năm liên tục từ 2008-2012 (photo)

II/ Phòng Tài vụ (5 bản gốc+5 bản photo công chứng)

+Chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 5 năm (2008—2012)

+Chứng nhận hoàn thành BHXH, BHYT, BHTN 5 năm (2008—2012)

III/BCH Công đoàn

+Các quyết định khen thưởng công đoàn từ bằng khen trở lên (tập thể) 5 năm (2008-2012) (photo)

+Chứng nhận Công đoàn vững mạnh toàn diện 5 năm (2008—2012) (5 bản gốc+5 bản photo công chứng)

IV/Đoàn thanh niên

+Các quyết định khen thưởng Đoàn từ bằng khen trở lên (tập thể) 5 năm (2008-2012) (photo)

+Chứng nhận Đoàn cơ sở vững mạnh 5 năm (2008—2012) (5 bản gốc+5 bản photo công chứng)

V/BCH Đảng uỷ Công ty

+Các quyết định khen thưởng của Đảng từ bằng khen trở lên (tập thể) 5 năm (2008-2012) (photo)

+Chứng nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2008—2012) (5 bản gốc+5 bản photo công chứng)